از قدرت استفاده کنید
نقشه حرارتی علاقه باز گروه CME

ردیابی: مکان‌هایی که موقعیت‌های بازار متمرکز شده‌اند را بررسی کنید، تغییرات حجم را دنبال کنید و بازار را در حین حرکت دنبال کنید.

ضربات گزینه و انقضا: از انعطاف پذیری نقشه حرارتی برای مشاهده تمرکز فعالیت ها و موقعیت ها در ضربات و انقضای گزینه های مختلف استفاده کنید.

تطبیق پذیری: نقشه حرارتی را می توان بر روی طیف وسیعی از محصولات استفاده کرد، و دید واضحی از نحوه توزیع حجم گزینه خرید یا فراخوان و علاقه باز با اعتصاب یا انقضا ارائه می دهد.

نقل قول های سریع: نقشه حرارتی به سرعت نقل قول ها را با حداکثر تاخیر 10 دقیقه ارائه می دهد. این یکی از مهمترین شاخص های احساسات بازار و محرک اصلی روند قیمت در سراسر بازار است. شما به سادگی نمی توانید بدون این دانش تجارت کنید.