TOP NHÀ GIAO DỊCH CỦA THÁNG - Francis Perreault

Thanh toán $99,055
Trong 18 ngày

Trở thành câu chuyện nổi bật tiếp theo của chúng tôi

Vượt lên thử thách

SỨC MẠNH CỦA GIAO DỊCH NHIỀU SẢN PHẨM

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $8,000 (8%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $5,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $10,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $562,400
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $299
 • Tùy chọn Gia hạn
  $999
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $5,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $244,800
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $120
 • Tùy chọn Gia hạn
  $399

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $2,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển trên lệnh đóng)
  $2,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $139,950
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $85
 • Tùy chọn Gia hạn
  $179

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $1,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $ 500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển trên lệnh đóng)
  $1,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $109,000
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $49
 • Tùy chọn Gia hạn
  $99

VIP

Số dư tài khoản thử thách: $250,000


$599

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  60 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $133,300

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $199
 • Gia hạn
  $599
Phổ biến nhất

Executive

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$349

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $131,850

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $250
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $105
 • Gia hạn
  $349

Standard

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$169

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $5,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $111,000

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $205
 • Cài đặt lại
  $85
 • Gia hạn
  $169

Lite

Số dư tài khoản thử thách: $20,000


$99

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $1,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 10 Micros
 • Sụt giảm hàng ngày
  $250
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $12,080

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $70
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Cài đặt lại
  $49
 • Gia hạn
  $99

Sức mạnh giao dịch đa sản phẩm

Tiếp cận thị trường ngoại hối toàn cầu để giao dịch tiền tệ, mang lại nhiều cơ hội cho những người có thể tận dụng sự biến động vốn có của nó.

TÌM HIỂU THÊM

Bắt đầu sự nghiệp của bạn
Trong vòng 3 bước

1. GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ

Đăng ký, chọn thử thách và thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn với tư cách là một nhà giao dịch tự doanh.

2. ĐỐI TÁC CUNG CẤP TÍN HIỆU

Giao dịch theo Kế hoạch nâng cấp tài chính và giữ tới 80% lợi nhuận. Bạn càng trở nên giỏi hơn, bạn càng mở khóa được nhiều lựa chọn hơn. Vì vậy, hãy phát triển tài khoản của bạn và bắt đầu kiếm tiền!

3. NHÀ VÔ ĐỊCH THE TRADING PIT

The Trading Pit có thể giúp bạn đi sâu vào chứng chỉ, quỹ phòng hộ và ngành quản lý tài sản cũng như phát triển như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Chúng tôi nổi bật như thế nào

CHỌN NHÀ MÔI GIỚI CỦA BẠN

Quan hệ đối tác môi giới hàng đầu

BÊN CẠNH VIỆC GIAO DỊCH

Chúng tôi có thể giúp bạn đi sâu vào chứng chỉ, quỹ phòng hộ và ngành quản lý tài sản và phát triển như một nhà giao dịch chuyên nghiệp

 • TUÂN THỦ

  The Trading Pit ưu tiên mô hình kinh doanh tuân thủ pháp luật. Chúng tôi đã mời các chuyên gia về luật thị trường vốn tham gia để đảm bảo rằng The Trading Pit và các mô hình kinh doanh của nó tuân thủ pháp luật và quy định! Không có sự phản đối nào được đưa ra đối với mô hình hợp tác của chúng tôi với các nhà giao dịch ủng hộ và được tạo ra với sự minh bạch để cùng phát triển thực sự! Được thiết kế để thành công!

 • RÚT LỢI NHUẬN Ở MỖI CẤP ĐỘ

  Không có quy tắc hoặc giới hạn rút tiền lãi. Hãy chia sẻ thu nhập của bạn ở mọi cấp độ.

 • QUY TẮC ĐƠN GIẢN

  Quy tắc đơn giản và không có thông tin ẩn.

 • GIAO DỊCH ĐA TÀI SẢN

  Giao dịch mọi sản phẩm bạn muốn. Ngoại hối, Hợp đồng tương lai, CFD, Chỉ số, Hàng hóa, Cổ phiếu, Tiền điện tử.

 • TÀI KHOẢN CÓ THỂ MỞ RỘNG

  Giao dịch và mở rộng quy mô đến mức tối đa khả năng của bạn!

 • THỬ THÁCH TÙY CHỈNH

  Nâng cấp số ngày giao dịch của bạn để đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn.

Hành trình The Trading Pit

1
GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ
 • Dễ dàng tham gia: Thử thách chỉ với 99 đô la.

 • Tham gia: Lời hứa hoàn trả Phí Thử thách Ban đầu sau Cấp 1.

 • Công nhận kỹ năng: Mang về chứng chỉ TTP cho chính bạn.

 • Quy trình hợp lý: Thử thách chỉ 1 bước đơn giản.

 • Truy cập Công nghệ Miễn phí: Nền tảng giao dịch MIỄN PHÍ.

 • Giao dịch hiệu quả: Độ trễ và chi phí giao dịch thấp.

 • Giá cả minh bạch: Không có phí ẩn.

 • Nguyên tắc dễ thực hiện: Các quy tắc và tiêu chí đơn giản.

2
ĐỐI TÁC TÍN HIỆU GIAO DỊCH
 • Thu nhập tăng trưởng: Đạt được mục tiêu lợi nhuận và rút tiền.

 • Nâng cấp vốn đầy hấp dẫn: Một kế hoạch nâng cấp vốn hấp dẫn trị giá 5 triệu đô la.

 • Chia sẻ lợi nhuận hợp lý: Chia sẻ lợi nhuận 80% cạnh tranh.

 • Hoạt động trung lập & có đạo đức: Chúng tôi trung lập với nhà môi giới và không có xung đột.

3
NHÀ VÔ ĐỊCH TRADING PIT
 • Hỗ trợ tận tình: Cố vấn chuyên sâu và hỗ trợ giáo dục.

 • Hỗ trợ thăng tiến nghề nghiệp: Hỗ trợ tìm kiếm chứng chỉ, quỹ phòng hộ và quản lý tài sản, tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Execution and Corporate Partners

KHÔNG CHỈ NGHE TỪ PHÍA CỦA CHÚNG TÔI!

Hãy xem những nhà giao dịch khác nói gì

Giải thưởng

Công ty quỹ tự doanh phát triển nhanh nhất ở châu Âu 2022

Công ty quỹ tự doanh đáng tin cậy nhất ở Châu Âu 2022

Công ty quỹ tự doanh hợp đồng tương lai tốt nhất 2022

Startup Fintech tốt nhất Đức 2022

Công nghệ giao dịch quỹ tự doanh tiên tiến nhất Liechtenstein 2022

Công ty quỹ tự doanh minh bạch nhất Toàn cầu 2023