Thử thách Quỹ tự doanh tốt nhất thế giới bắt đầu từ €99.

Bắt đầu kiếm tiền chỉ sau 3 ngày!
Tài khoản 5 triệu $. Chia sẻ lợi nhuận đến 80%.
Chọn thử thách

Lựa chọn hợp đồng thử thách tương lai

Quy tắc giao dịch đơn giản, dễ hiểu. Chứng minh kỹ năng giao dịch và kỷ luật của bạn. Vượt qua thử thách và bạn đã vào vòng trong.

VIP

Số dư tài khoản thử thách: $250,000


$599

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  60 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $133,300

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $199
 • Gia hạn
  $599
Phổ biến nhất

Executive

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$349

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $131,850

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $250
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $105
 • Gia hạn
  $349

Standard

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$169

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $5,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $111,000

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $205
 • Cài đặt lại
  $85
 • Gia hạn
  $169

Lite

Số dư tài khoản thử thách: $20,000


$99

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $1,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 10 Micros
 • Sụt giảm hàng ngày
  $250
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $12,080

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $70
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Cài đặt lại
  $49
 • Gia hạn
  $99

Kế hoạch cấp vốn

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO/STANDARD)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO BALANCE CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN

THANH TOÁN MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

50/5

$1,500

$1,500

$5,000

70%

$1,050

Level 2

50/5

$3,000

$1,500

$5,000

70%

$2,100

Level 3

50/5

$5,000

$2,000

$6,000

70%

$3,500

Level 4

70/7

$7,000

$2,000

$6,000

70%

$4,900

Level 5

100/10

$10,000

$2,500

$8,000

75%

$7,500

Level 6

100/15

$15,000

$2,500

$8,000

75%

$11,250

Level 7

100/20

$20,000

$5,000

$10,000

75%

$15,000

Level 8

100/25

$25,000

$5,000

$10,000

80%

$20,500

Level 9

100/35

$35,000

$7,500

$15,000

80%

$28,000

Level 10

100/50

$50,000

$10,000

$25,000

80%

$40,000

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO/STANDARD)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN

THANH TOÁN MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

50/5

$1,500

$1,000

$2,500

60%

$900

Level 2

50/5

$3,000

$1,000

$2,500

60%

$1,800

Level 3

50/5

$5,000

$1,500

$3,000

60%

$3,000

Level 4

70/7

$7,000

$1,500

$3,000

70%

$4,900

Level 5

100/10

$10,000

$2,500

$5,000

70%

$7,000

Level 6

100/15

$15,000

$2,500

$5,000

75%

$11,250

Level 7

100/20

$20,000

$5,000

$7,500

75%

$15,000

Level 8

100/25

$25,000

$5,000

$7,500

80%

$20,000

Level 9

100/35

$35,000

$7,500

$10,000

80%

$28,000

Level 10

100/50

$50,000

$10,000

$15,000

80%

$40,000

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO/STANDARD)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN

THANH TOÁN MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

50/5

$1,500

$1,000

$2,500

60%

$900

Level 2

50/5

$2,500

$1,000

$2,500

60%

$1,500

Level 3

50/5

$3,500

$1,000

$2,500

60%

$2,100

Level 4

70/7

$7,500

$1,500

$5,000

60%

$4,500

Level 5

100/10

$10,000

$1,500

$5,000

60%

$6,000

Level 6

100/15

$15,000

$1,500

$5,000

60%

$9,000

Level 7

100/20

$20,000

$2,000

$7,500

65%

$13,000

Level 8

100/25

$25,000

$2,000

$7,500

65%

$16,250

Level 9

100/35

$35,000

$3,500

$15,000

65%

$22,750

Level 10

100/50

$50,000

$5,000

$25,000

70%

$35,000

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN

THANH TOÁN MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

10

$250

$250

$500

60%

$150

Level 2

10

$400

$250

$500

60%

$240

Level 3

10

$600

$250

$500

60%

$360

Level 4

15

$800

$250

$750

60%

$480

Level 5

20

$1,000

$250

$750

60%

$600

Level 6

25

$1,500

$250

$750

60%

$900

Level 7

30

$2,000

$500

$1,000

65%

$1,300

Level 8

35

$3,000

$500

$1,000

65%

$1,950

Level 9

40

$4,000

$750

$2,000

65%

$2,600

Level 10

50

$5,000

$1,000

$3,000

70%

$3,500

Hành trình đi đến thành công của bạn

VỚI THE TRADING PIT

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép mở lệnh các ngày cuối tuần/qua đêm

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Cấp độ 1 của vòng cấp vốn

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch cấp vốn)

 • Rút lợi nhuận được chia sẻ sau khi hoàn thành mục tiêu lơi nhuận ở mỗi cấp độ

 • Mang về vợi nhuận tích lũy lên đến $133,300

3

Nhà vô địch The Trading Pit

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép mở lệnh các ngày cuối tuần/qua đêm

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Cấp độ 1 của vòng cấp vốn

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Scaling Plan)

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $131,850

3

Nhà vô địch The Trading Pit

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép mở lệnh các ngày trong tuần/qua đêm

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và Level 1 của vòng cấp vốn

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Scaling Plan)

 • Lợi nhuận có thể rút ở mỗi cấp độ

 • Kiếm lợi nhuận tích lũy lên đến $111,000

3

Nhà vô địch The Trading Pit

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép mở lệnh các ngày cuối tuần/qua đêm

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và Level 1 của vòng cấp vốn

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Lợi nhuận có thể rút ở mỗi cấp độ

 • Kiếm lợi nhuận tích lũy lên tới $12,080

3

Nhà vô địch The Trading Pit

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

Các Quy Định Của Hợp Đồng Tương Lai
 • Phải đạt được các lợi nhuận mục tiêu
 • Không vượt quá mức sụt giảm hàng ngày
 • Không vượt quá mức sụt giảm tối đa
 • Được giao dịch tin tức
 • Được giao dịch tần suất cao (High-Frequency trading)
 • Được giao dịch scalping
 • Được Copy-Trading
 • Copy trade đến 5 tài khoản
Xem Kế Hoạch nâng cấp

Cách tính lợi nhuận

Công cụ tính lợi nhuận TTP mô phỏng số tiền bạn có thể kiếm được tùy thuộc vào thử thách bạn đã chọn.
Nó cũng cho phép bạn phân tích theo thời gian thực tất cả các thông số quan trọng.

Chọn một thử thách
Hợp đồng
Lợi nhuận mục tiêu
Sụt giảm tối đa

Cấp độ
Dữ LIệU THị TRườNG CủA HợP ĐồNG TươNG LAI

Chi phí dữ liệu mỗi tháng

Việc trao đổi sẽ tính phí dữ liệu trực tiếp cho người giao dịch hàng tháng. Sau khi vượt qua thử thách và kích hoạt tài khoản của bạn, phí sẽ bắt đầu và được tính lại mỗi tháng. Do đó, để tham gia vào thị trường tương lai, các nhà giao dịch phải chịu trách nhiệm về phí dữ liệu thị trường liên quan.

Giá dưới đây đã bao gồm trong giá sản phẩm dành cho khách hàng Thử thách (mỗi thử thách).

Những khoản phí này sẽ chỉ do khách hàng bước vào vòng cấp vốn. Phí đăng nhập người dùng Rithmic là 35 USD.

Bảng phí dữ liệu hàng tháng của Rithmic
EUREX - €20.00
CME ONLY - $13.00
COMEX ONLY - $13.00
NYMEX ONLY - $13.00
CBOT ONLY - $13.00
CME BUNDLE - $37.50

Danh sách đầy đủ công cụ (PDF) cho các sản phẩm CME và EUREX bao gồm thông số kỹ thuật hợp đồng, giờ giao dịch, hoa hồng và phí

Hãy bắt đầu công việc của bạn
Trong 3 bước

1. GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ

Đăng ký, chọn thử thách và thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn với tư cách là một nhà giao dịch tự doanh.

2. ĐỐI TÁC CUNG CẤP TÍN HIỆU

Giao dịch trên Kế hoạch mở rộng quy mô của bạn và giữ tới 80% lợi nhuận. Bạn càng trở nên giỏi hơn, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, hãy phát triển tài khoản của bạn và bắt đầu kiếm tiền!

3. NHÀ VÔ ĐỊCH VỚI THE TRADING PIT

The Trading Pit là công ty quỹ tự doanh duy nhất hứa hẹn giúp bạn tham gia vào chứng chỉ, quỹ phòng hộ và ngành quản lý tài sản và phát triển như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.