Hội thảo trên web trực tuyến về The Trading Pit

Tìm hiểu điều mới, tiếp nhận thông tin, được truyền cảm hứng và duy trì kết nối. Tổng hợp với phân tích, nghiên cứu, cái nhìn sâu sắc của chuyên gia và ý tưởng hành động.

4 tháng 4 2023
13:15 GMT
US Morning Session Live Trading Webinar (S&P and Nasdaq Futures)"
11 tháng 4 2023
13:15 GMT
US Morning Session Live Trading Webinar (S&P and Nasdaq Futures)"
12 tháng 4 2023
18:00 GMT
Presentazione di The Trading Pit con Zenfxofficial
12 tháng 4 2023
18:00 GMT
Bruce Pringle - Understanding Order Flow in Bookmap
18 tháng 4 2023
23:00 GMT
Camilo Tobar - ¿Cómo usar EAs de trading a tu favor en pruebas de prop trading?
21 tháng 4 2023
15:00 GMT
Trading Psychology and how it affects trading performance
kiểm tra của chúng tôi
Kênh Youtube
cho tất cả các Hội thảo trên web trước đây.