The Trading Pit Challenge GmbH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Khi sử dụng dịch vụ của mình, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng (“bạn”, “của bạn” hoặc “Khách hàng”). Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) cung cấp cho bạn thông tin về cách dữ liệu của bạn được xử lý.

Trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến những điều sau: 

 1. Ai là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn và liên hệ với ai?

 2. Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn và làm thế nào để chúng tôi có được thông tin đó?

 3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

 4. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân như thế nào và chúng được bảo mật như thế nào?

 5. Chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho ai?

 6. Chúng tôi có chuyển dữ liệu của bạn sang các nước thứ ba và các tổ chức quốc tế không?

 7. Quyền của bạn là gì và bạn có thể thực hiện chúng như thế nào?

  1. AI LÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ LIÊN HỆ VỚI AI?

Đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân là The Trading Pit Challenge GmbH (gọi tắt là “TTP”), có trụ sở đăng ký tại Heiligkreuz 6, Vaduz, 9490, Liechtenstein (sau đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Công ty của chúng tôi” hoặc “Người điều khiển”).

Bạn có thể liên hệ với The Trading Pit Challenge GmbH Heiligkreuz 6, Vaduz, 9490, Liechtenstein hoặc tại [email protected] hoặc tại [email protected] về bất kỳ câu hỏi nào và việc thực hiện các quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

2. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ VỀ BẠN VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC THÔNG TIN NÀY? 

Trong phần này, bạn có thể đọc thông tin chung về dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập dữ liệu đó. Thông tin chi tiết về các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Phần 3 của Chính sách này. Tất cả thông tin dựa trên cơ sở đó chúng tôi có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn hoặc thông tin liên quan đến bạn đều được coi là dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi có được hầu hết dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn trực tiếp từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm, đặc biệt:

 • Dữ liệu mà bạn tự cung cấp cho chúng tôi, đặc biệt là khi bạn đăng ký trên trang web, nhập thông tin vào tài khoản người dùng, đặt dịch vụ, tham gia các sự kiện và dự án của chúng tôi hoặc khi bạn liên lạc với chúng tôi thông qua bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc mạng xã hội. Đây là dữ liệu nhận dạng và liên hệ, cụ thể là tên, họ, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu, mã số doanh nghiệp hoặc số đăng ký thuế, nếu bạn là doanh nhân; dữ liệu thanh toán, chẳng hạn như chi tiết ngân hàng; và các dữ liệu khác, chẳng hạn như hồ sơ liên lạc giữa bạn và công ty của chúng tôi hoặc chi tiết về bất kỳ yêu cầu bảo hành nào.

 • Dữ liệu mà chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đây là dữ liệu về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt được sử dụng, nhà cung cấp kết nối); dữ liệu sử dụng trang web (chẳng hạn như ngày, giờ và thời lượng truy cập, quốc gia mà bạn truy cập trang web, lịch sử duyệt trang web) và dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ (chẳng hạn như thông tin đăng nhập và đăng xuất, cài đặt tài khoản của bạn, giá trị vốn hư cấu của bạn, tiền tệ tài khoản của bạn, chiến lược kinh doanh).

Một số dữ liệu về bạn được cung cấp cho chúng tôi bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp nền tảng giao dịch mà bạn chọn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và nhà điều hành mạng xã hội nếu bạn quyết định liên kết tài khoản mạng xã hội của mình với tài khoản trên trang web. 

Điều này bao gồm:

 • Dữ liệu về các giao dịch mô phỏng mà bạn đã hoàn thành (chẳng hạn như loại công cụ tài chính, thời gian mở và đóng vị thế, số tiền đầu tư, lãi và lỗ) và dữ liệu từ các mạng xã hội (tên người dùng, ảnh hồ sơ, địa chỉ email được liên kết với tài khoản trên mạng xã hội). Để biết thông tin về cách các nhà cung cấp nền tảng giao dịch và nhà điều hành mạng xã hội xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng của họ, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của các bên đó.

3. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Đăng ký và tài khoản người dùng

  Để sử dụng các dịch vụ, bạn phải đăng ký trên trang web và tạo tài khoản của mình và vì mục đích này, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân: dữ liệu nhận dạng và liên hệ; chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến cài đặt tài khoản người dùng của bạn.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng và việc cung cấp những dữ liệu cá nhân này là bắt buộc, vì chúng tôi không thể đăng ký tài khoản người dùng của bạn nếu không có chúng.

 • Cung cấp dịch vụ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng giữa chúng tôi và khách hàng

  Để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, cụ thể là để cung cấp cho bạn quyền truy cập, công cụ và hỗ trợ có liên quan, đồng thời để thực hiện các giao dịch, chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

  Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu nhận dạng và liên hệ, trong trường hợp dịch vụ phải trả tiền, cả dữ liệu thanh toán, dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ, dữ liệu về giao dịch mô phỏng và, nếu bạn quyết định liên kết tài khoản mạng xã hội của mình với tài khoản trên trang web, cũng là dữ liệu từ mạng xã hội.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng trên cơ sở mà chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình hoặc trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Sau khi chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian giới hạn. Việc xử lý như vậy là cần thiết cho mục đích thực hiện và bảo vệ quyền của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 • Truyền thông tiếp thị về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi hoặc về các sự kiện mà chúng tôi tham gia

  Nếu bạn là khách hàng hiện tại hoặc trước đây của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các thông tin liên lạc thương mại trong phạm vi mà bạn đồng ý cho chúng tôi. Mỗi e-mail được gửi sẽ được đánh dấu là thông tin liên lạc kinh doanh và mỗi email sẽ chứa một liên kết mà bạn có thể dễ dàng hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc kinh doanh. Với mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

  Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu nhận dạng và liên hệ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Nếu chúng tôi đã cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giữ liên lạc với khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích tiếp thị, thì chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn trên cơ sở đó.

 •  Hỗ trợ khách hàng và giao tiếp

  Nếu bạn sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

  Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu nhận dạng, dữ liệu liên hệ, dữ liệu khác và dữ liệu từ mạng xã hội, nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua mạng xã hội.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là duy trì sự hài lòng của khách hàng và hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Cải thiện dịch vụ Nếu bạn sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển, thử nghiệm và nâng cao dịch vụ cũng như cải thiện tính bảo mật của chúng. Với mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

  Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu nhận dạng và liên hệ, dữ liệu về thiết bị của bạn, dữ liệu sử dụng trang web, dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ và dữ liệu về các giao dịch mô phỏng.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

 • Phân tích

  Để có được thông tin về cách trang web và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng, chúng tôi phân tích hành vi của khách hàng. Với mục đích này, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

  Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu nhận dạng, dữ liệu liên hệ, dữ liệu thanh toán, dữ liệu về thiết bị của bạn, dữ liệu sử dụng trang web, dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ và dữ liệu về các giao dịch mô phỏng.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý: Việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là xác định hành vi của khách hàng và ước tính sở thích của khách hàng.

4. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO VÀ CHÚNG ĐƯỢC BẢO MẬT NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa trên máy tính và các thiết bị khác. Để đảm bảo bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để bảo mật chúng và chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt.

5. CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Dữ liệu cá nhân được xử lý trong phạm vi cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả ở trên và trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích đó hoặc trong khoảng thời gian được pháp luật trực tiếp quy định. Sau đó, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa hoặc ẩn danh. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong các khoảng thời gian sau:

 1. Cho mục đích thực hiện hợp đồng và để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, bao gồm mọi khiếu nại, giải quyết khiếu nại thiệt hại hoặc kiện tụng liên quan, dữ liệu cá nhân được xử lý trong khoảng thời gian cần thiết, nhưng không quá 10 năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng cuối cùng;

 2. với mục đích gửi thông tin liên lạc kinh doanh mà không có sự đồng ý của bạn, dữ liệu cá nhân được xử lý trong tối đa 5 năm kể từ khi hết hạn hợp đồng cuối cùng giữa chúng tôi hoặc cho đến khi bạn phản đối hoặc hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc kinh doanh;

 3. Với mục đích nâng cao dịch vụ của mình, chúng tôi thường xử lý dữ liệu cá nhân trong thời gian tối đa là 6 tháng;

 4. Để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian được quy định bởi các quy định pháp lý có liên quan (ví dụ: theo quy định về thuế trong khoảng thời gian 10 năm kể từ khi ban hành các tài liệu liên quan cho đơn đặt hàng của bạn);

 5. nếu bạn đã đồng ý, trong khoảng thời gian được chỉ định trong sự đồng ý.

6. CHIA SẺ VÀ CHUYỂN DỮ LIỆU SANG BÊN THỨ BA

Chúng tôi cung cấp dữ liệu của bạn hoặc chuyển chúng cho những người giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, đặc biệt là những người sau:

 1. Nhà cung cấp nền tảng giao dịch, để cho phép bạn thực hiện các giao dịch mô phỏng.

 2.  Các bên thứ ba khác giúp chúng tôi điều hành trang web và cung cấp dịch vụ của mình (chẳng hạn như các công ty khác trong nhóm của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và đám mây, nhà điều hành hệ thống thanh toán và tổ chức tài chính, nhà cung cấp công cụ và dịch vụ hỗ trợ khách hàng, công ty CNTT và quản trị viên hệ thống, tiếp thị và các cơ quan truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ bưu chính);

Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn cho những người mà bạn đồng ý, cũng như trong các trường hợp đó là nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hoặc theo quyết định tư pháp hoặc bất kỳ quyết định ràng buộc pháp lý nào khác. Mỗi thực thể như vậy mà dữ liệu cá nhân được chuyển giao có nghĩa vụ theo hợp đồng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định pháp luật và xử lý dữ liệu độc quyền theo hướng dẫn của chúng tôi.

Một số bên thứ ba thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích riêng của họ với tư cách là người kiểm soát. Trong trường hợp như vậy, các quy tắc riêng của họ để xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được áp dụng.

7. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có thể thực hiện tất cả các quyền của mình được đề cập bên dưới, bao gồm quyền xóa dữ liệu cá nhân và rút lại sự đồng ý của bạn, bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email tại [email protected], , hoặc bạn có thể sử dụng chi tiết liên hệ của chúng tôi trong Phần 1 của Chính sách Bảo mật này. Không có từ cụ thể nào mà bạn phải sử dụng trong yêu cầu của mình, nhưng vui lòng nêu đủ cụ thể để chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện yêu cầu của mình (ví dụ: xác định danh tính của bạn, chỉ định quyền bạn muốn thực hiện, bạn muốn chúng tôi thực hiện hành động gì, chi tiết về bạn muốn xóa/xóa dữ liệu cá nhân nào, v.v.)

Liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có các quyền sau:

 • Quyền truy cập dữ liệu cá nhân

  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi bất cứ lúc nào gửi cho bạn xác nhận về việc liệu dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin chi tiết về quá trình xử lý. Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân được xử lý. Xin lưu ý rằng bản sao đầu tiên miễn phí, nhưng các bản sao sau sẽ được cung cấp với một khoản phí nhỏ.

 • Quyền cải chính dữ liệu cá nhân

  Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về thực tế này và chúng tôi sẽ khắc phục dữ liệu cá nhân không chính xác ngay lập tức. Nếu bạn đăng ký trên Trang web, bạn sẽ có thể tự khắc phục và sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình bằng cách chỉnh sửa tài khoản người dùng của mình.

 • Nếu dữ liệu không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng tôi đã thu thập hoặc xử lý chúng;

 • Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý của họ, đồng thời, sẽ không có cơ sở pháp lý nào khác cho việc xử lý của họ (điều này chỉ áp dụng trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở sự đồng ý của bạn);

 • Nếu bạn phản đối và không có cơ sở hợp pháp quan trọng nào cho việc xử lý hoặc nếu bạn phản đối việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp; hoặc

 • Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bất hợp pháp.

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân nếu việc xử lý chúng là cần thiết để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào của chúng tôi, để thực hiện nhiệm vụ được thực hiện trong lợi ích công cộng, để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi hoặc vì các lý do khác theo quy định của pháp luật.

 • Quyền hạn chế xử lý

  Trong các trường hợp được nêu trong điều 18 của GDPR, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Quyền đối với tính di động của dữ liệu và quyền cung cấp dữ liệu ở định dạng có thể đọc được bằng máy

 • Trong trường hợp xử lý tự động dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc việc thực hiện hợp đồng, bạn có quyền nhận dữ liệu ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và được chúng tôi truyền chúng đến một bên kiểm soát dữ liệu cá nhân khác.

 • Quyền phản đối

  Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, thì bạn có quyền phản đối việc xử lý đó. Nếu bạn gửi đơn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ không thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi chứng minh được các cơ sở hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý ảnh hưởng đến lợi ích hoặc quyền và tự do của bạn, hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi.

  Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chấm dứt việc xử lý ngay khi nhận được phản đối. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không thể gửi cho bạn các ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nữa.

 • Quyền rút lại sự đồng ý

  Nếu việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý được đưa ra trước khi rút lại.

 • Quyền không phải là đối tượng của quá trình ra quyết định tự động

  Trừ khi việc xử lý là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng, khi điều này được luật hiện hành cho phép hoặc dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn, bạn có quyền không phải là đối tượng của bất kỳ quyết định nào chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động , bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra các hiệu ứng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng tương tự đến bạn ở một mức độ đáng kể.

 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

  Nếu bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn vi phạm các quy định pháp lý có liên quan, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan. Dựa trên văn phòng đã đăng ký của chúng tôi, cơ quan giám sát có liên quan của chúng tôi là Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Công quốc Liechtenstein ("Datenschutzstelle") có địa chỉ Städtle 38, PO Box 684, FL-9490 Vaduz, Tel: +423 236 60 90, e-mail : [email protected]. Thông tin thêm về Văn phòng có thể được tìm thấy trên trang web sau: www.datenschutzstelle.li

8. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Chúng tôi có thể đơn phương thay đổi chính sách này, nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi cần thiết và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi đó. Bạn có thể tìm phiên bản mới nhất của chính sách này trên trang web của chúng tôi.