Tổng Quan Về Các Thử Thách

Chọn Sản Phẩm

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $8,000 (8%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $5,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $10,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $562,400
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $299
 • Tùy chọn Gia hạn
  $999
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $5,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $244,800
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $120
 • Tùy chọn Gia hạn
  $399

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $2,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển trên lệnh đóng)
  $2,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $139,950
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $85
 • Tùy chọn Gia hạn
  $179

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $1,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $ 500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển trên lệnh đóng)
  $1,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $109,000
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $49
 • Tùy chọn Gia hạn
  $99

VIP

Số dư tài khoản thử thách: $250,000


$599

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  60 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $133,300

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $199
 • Gia hạn
  $599
Phổ biến nhất

Executive

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$349

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $131,850

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $250
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $105
 • Gia hạn
  $349

Standard

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$169

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $5,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $111,000

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME, EUREX, CBOT, COMEX, NYMEX

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $205
 • Cài đặt lại
  $85
 • Gia hạn
  $169

Lite

Số dư tài khoản thử thách: $20,000


$99

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $1,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 10 Micros
 • Sụt giảm hàng ngày
  $250
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $12,080

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $70
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Cài đặt lại
  $49
 • Gia hạn
  $99