Tổng Quan Về Các Thử Thách

Chọn Sản Phẩm

Lite

Balance cho Thử Thách: €2,500


$99

Thanh toán một lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  €250
 • Thời gianThử thách
  90 Days
 • Ngày thử thách tối thiểu
  10 Days
 • giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  €75
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  €250
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -
 • Đòn bẩy
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% Up To 70%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  €54,775
 • Phần mềm
  FXFlat (MT4, MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn đặt lại
  $30
 • Tùy chọn gia hạn
  $99
 • Đòn bẩy 1:200
  $100

Standard

Balance cho Thử Thách: €5,000


$179

Thanh toán một lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  €500
 • Thời gianThử thách
  90 Days
 • Ngày thử thách tối thiểu
  10 Days
 • giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  €150
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  €500
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -
 • Đòn bẩy
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% Up To 70%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  €59,200
 • Phần mềm
  FXFlat (MT4, MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn đặt lại
  $55
 • Tùy chọn gia hạn
  $179
 • Đòn bẩy 1:200
  $100
Phổ biến nhất

Executive

Balance cho Thử Thách: €10,000


$399

Thanh toán một lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  €600 (giai đoạn 1)
  €400 (Giai đoạn 2)
 • Thời gianThử thách
  90 Days
 • Ngày thử thách tối thiểu
  7 Days
 • giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  €300
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  €800
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  €200
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  €600
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% Up To 80%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  €297,300
 • Phần mềm
  FXFlat (MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn đặt lại
  $120
 • Tùy chọn gia hạn
  $399
 • Đòn bẩy 1:200
  $100

VIP

Balance cho Thử Thách: €20,000


$999

Thanh toán một lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  €2,000 (giai đoạn 1)
 • Thời gianThử thách
  90 Days
 • Ngày thử thách tối thiểu
  15 Days
 • giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  €600
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  €2,000
  (Closed Trades)
 • Đòn bẩy
  1:200

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -
 • Đòn bẩy
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% Up To 80%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  €296,700
 • Phần mềm
  FXFlat (MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn đặt lại
  $299
 • Tùy chọn gia hạn
  $999
 • Đòn bẩy 1:200
  Default

Lite

Balance tài khoản thử thách: $10,000


$99

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  $1,000 (Giai đoạn 1)
 • Thời gian thử thách
  30 ngày
 • Thời gian thử thách tối thiểu
  10 ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 5 Micros
 • Sụt giảm hàng ngày
  $100
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $500
  (Closed Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -

 • Phân chia lợi nhuận
  50%/50%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $9,275

 • What is included
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  -

 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí

 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Rithmic License (Giá trị $37.50)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)
  -

 • Exchanges
  CME

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $70
 • +60 Days
  $120
 • Cài đặt lại
  $30
 • Gia hạn
  $99

Standard

Balance tài khoản thử thách: $60,000


$169

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  $7,500 (Giai đoạn 1)
 • Thời gian thử thách
  30 ngày
 • Thời gian thử thách tối thiểu
  15 ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 30 Micros / 3 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $2,500
  (Open Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -

 • Phân chia lợi nhuận
  60%/40%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $102,900

 • What is included
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  Miễn phí

 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí

 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Rithmic License (Giá trị $37.50)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)

  Liên hệ chúng tôi


 • Exchanges
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $120
 • +60 Days
  $205
 • Cài đặt lại
  $50
 • Gia hạn
  $169
Phổ biến nhất

Executive

Balance tài khoản thử thách: $150,000


$349

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  $3,000 (Giai đoạn 1)
  $3,000 (Giai đoạn 2)
 • Thời gian thử thách
  30 ngày
 • Thời gian thử thách tối thiểu
  10 ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros / 5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $3,500
  (Open Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros / 5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $3,500
  (Open Trades)

 • Phân chia lợi nhuận
  60%/40%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $102,900

 • What is included
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  Miễn phí

 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí

 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Rithmic License (Giá trị $37.50)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)

  Liên hệ chúng tôi


 • Exchanges
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $250
 • +60 Days
  $420
 • Cài đặt lại
  $105
 • Gia hạn
  $349

VIP

Balance tài khoản thử thách: $150,000


$499

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Mục tiêu lợi nhuận
  $3,000 (Giai đoạn 1)
  $3,000 (Giai đoạn 2)
 • Thời gian thử thách
  30 ngày
 • Thời gian thử thách tối thiểu
  7 ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros / 5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $5,000
  (Closed Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros / 5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $5,000
  (Closed Trades)

 • Phân chia lợi nhuận
  70%/30%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $120,050

 • What is included
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  Miễn phí

 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí

 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Rithmic License (Giá trị $37.50)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)

  Liên hệ chúng tôi


 • Exchanges
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $350
 • +60 Days
  $600
 • Cài đặt lại
  $149
 • Gia hạn
  $499

Lite

Balance tài khoản thử thách: €2,500

Forex & Futures


$269

Chỉ thanh toán một lần

 • Lợi nhuận mục tiêu
  €250 (Giai đoạn 1)
 • Thời gian thử thách
  90 Ngày
 • Số ngày thử thách tối thiểu
  10 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Daily Drawdown (Static) €75
  (Open Trades)
 • Max Trailing Drawdown €250
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy 1:30

 • Giai đoạn 2
 • Daily Drawdown (Static) -
 • Max Trailing Drawdown -
 • Đòn bẩy -

 • Lợi nhuận chia sẻ 50% đến 70%
 • Vốn tăng trưởng tối đa €54,775
 • Nền tảng FXFlat (MT5)
 • Market Data Level 1 & Level 2

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Reset
  $125
 • Tùy chọn gia hạn
  $269
 • Đòn bẩy 1:200 $100
Phổ biến nhất

Executive

Balance tài khoản thử thách: €10,000

Forex & Futures


$999

Chỉ thanh toán một lần

 • Lợi nhuận mục tiêu
  €600 (Giai đoạn 1)
  €400 (Giai đoạn 2)
 • Thời gian thử thách
  90 Ngày
 • Số ngày thử thách tối thiểu
  7 Ngày (mỗi giai đoạn)
 • Giai đoạn 1
 • Daily Drawdown (Static) €300
  (Open Trades)
 • Max Trailing Drawdown €800
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy 1:30

 • Giai đoạn 2
 • Daily Drawdown (Static) €200
  (Open Trades)
 • Max Trailing Drawdown €600
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy 1:30

 • Lợi nhuận chia sẻ 60% đến 80%
 • Vốn tăng trưởng tối đa €297,300
 • Nền tảng FXFlat (MT5)
 • Market Data Level 1 & Level 2

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Reset
  $299
 • Tùy chọn gia hạn
  $999
 • Đòn bẩy 1:200 $100