Tổng Quan Về Các Thử Thách

Chọn Sản Phẩm

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $400 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $700 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $109,000

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $800 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $1,400 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $139,950
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,000 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $3,500 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $244,800

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $4,000 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $7,000 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $562,400

CFDs Danh sách tính năng hoàn chỉnh

Lite
Standard
Executive
VIP
Điều kiện
Giai đoạn Thử thách Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Giai đoạn 1
Mục tiêu lợi nhuận $1,000 (10%) $2,000 (10%) $5,000 (10%) $10,000 (10%)
Sụt giảm mỗi ngày $400 (4%) $800 (4%) $2,000 (4%) $4,000 (4%)
Sụt giảm tối đa $700 (7%)
Dịch chuyển theo Equity Cao nhất
$1,400 (7%)
Dịch chuyển theo Equity Cao nhất
$3,500 (7%)
Dịch chuyển theo Equity Cao nhất
$7,000 (7%)
Dịch chuyển theo Equity Cao nhất
Đòn bẩy 1:30 1:30 1:30 1:30
Số ngày giao dịch tối thiểu 5 Ngày 5 Ngày 5 Ngày 5 Ngày
Tổng thời gian Thử thách Unlimited Days Unlimited Days Unlimited Days Unlimited Days
Tiềm năng chi trả tối đa $109,000 $139,950 $244,800 $562,400
Quy định
Giữ lệnh qua tuần
Scalping (Giữ lệnh trên một phút)
Giữ lệnh qua đêm
Copy Giao dịch
Thanh toán
Thanh toán lần đầu và hoàn phí Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn. Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn. Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn. Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn.
Các khoản thanh toán tiếp theo Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần

CFDs Kế hoạch nâng cấp

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT )

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 10,000

10%

4%

7%

50%

$ 500

Cấp độ 2

$ 20,000

10%

4%

7%

50%

$ 1,000

Cấp độ 3

$ 40,000

10%

4%

7%

55%

$ 2,200

Cấp độ 4

$ 60,000

10%

4%

7%

55%

$ 3,300

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

4%

7%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

4%

7%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

4%

7%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

4%

7%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 350,000

10%

4%

7%

65%

$ 22,750

Cấp độ 10

$ 500,000

10%

4%

7%

70%

$ 35,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT )

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 20,000

10%

4%

7%

50%

$ 1,000

Cấp độ 2

$ 40,000

10%

4%

7%

50%

$ 2,000

Cấp độ 3

$ 60,000

10%

4%

7%

55%

$ 3,300

Cấp độ 4

$ 80,000

10%

4%

7%

55%

$ 4,400

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

4%

7%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

4%

7%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

4%

7%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

4%

7%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 500,000

10%

4%

7%

65%

$ 32,500

Cấp độ 10

$ 750,000

10%

4%

7%

70%

$ 52,500

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 50,000

8%

4%

7%

60%

$ 2,400

Cấp độ 2

$ 100,000

8%

4%

7%

60%

$ 4,800

Cấp độ 3

$ 150,000

8%

4%

7%

60%

$ 7,200

Cấp độ 4

$ 200,000

8%

4%

7%

65%

$ 10,400

Cấp độ 5

$ 300,000

8%

4%

7%

65%

$ 15,600

Cấp độ 6

$ 400,000

8%

4%

7%

70%

$ 22,400

Cấp độ 7

$ 500,000

8%

4%

7%

70%

$ 28,000

Cấp độ 8

$ 650,000

8%

4%

7%

75%

$ 39,000

Cấp độ 9

$ 850,000

8%

4%

7%

75%

$ 51,000

Cấp độ 10

$ 1,000,000

8%

4%

7%

80%

$ 64,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN TRADER CẦN ĐẠT Ở MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA
(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 100,000

8%

4%

7%

60%

$ 4,800

Cấp độ 2

$ 150,000

8%

4%

7%

60%

$ 7,200

Cấp độ 3

$ 200,000

8%

4%

7%

65%

$ 10,400

Cấp độ 4

$ 300,000

8%

4%

7%

65%

$ 15,600

Cấp độ 5

$ 400,000

8%

4%

7%

70%

$ 22,400

Cấp độ 6

$ 500,000

8%

4%

7%

70%

$ 28,000

Cấp độ 7

$ 650,000

8%

4%

7%

75%

$ 39,000

Cấp độ 8

$ 850,000

8%

4%

7%

75%

$ 51,000

Cấp độ 9

$ 1,000,000

8%

4%

7%

80%

$ 64,000

Cấp độ 10

$ 5,000,000

8%

4%

7%

80%

$ 320,000

Lite

Số dư tài khoản thử thách: $20,000


$99
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 10 Micros
 • Rút tiền hàng ngày
  $250
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Rút tiền hàng ngày
  -
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $12,080

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 60 ngày
  $70
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $120
 • Cài đặt lại
  $49
 • Gia hạn
  $99

Standard

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$169
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $1,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $3,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Rút tiền hàng ngày
  -
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $111,900

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 60 ngày
  $120
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $205
 • Cài đặt lại
  $85
 • Gia hạn
  $169
Phổ biến nhất

Executive

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$349
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $2,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $3,500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros/5 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $1,000
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $3,500

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $131,850

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 60 ngày
  $250
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $179
 • Gia hạn
  $349

VIP

Số dư tài khoản thử thách: $250,000


$599
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 100 Micros/10 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $2,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $5,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  100 Micros/10 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $1,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $5,000

 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $133,300

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $299
 • Gia hạn
  $599

Hợp đồng tương lai Danh sách tính năng hoàn chỉnh

Lite
Standard
Executive
VIP
Điều kiện
Giai đoạn Thử thách
Giai đoạn 1
Giai đoạn 1
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Mục tiêu lợi nhuận
$1,000
$5,000
$3,000
$3,000
$3,000
$3,000
Hợp đồng
10 Micros
50 Micros
5 Standard
50 Micros
5 Standard
50 Micros
5 Standard
100 Micros
10 Standard
100 Micros
10 Standard
Sụt giảm mỗi ngày
$250
$1,500
$2,500
$1,000
$2,500
$1,500
Sụt giảm tối đa (Cố định)
$500
$3,000
$3,500
$3,500
$5,000
$5,000
Số ngày giao dịch tối thiểu 3 Ngày 3 Ngày 3 Ngày Mỗi giai đoạn 3 Ngày Mỗi giai đoạn
Tổng thời gian Thử thách 30 Ngày
(Với tùy chọn gia hạn)
30 Ngày
(Với tùy chọn gia hạn)
30 Tổng số ngày
(Với tùy chọn gia hạn)
60 Tổng số ngày
(Với tùy chọn gia hạn)
Tiềm năng chi trả tối đa $12,080 $111,900 $131,850 $133,300
Tiện ích bổ sung miễn phí
Giấy phép Rithmic (Giá $35) Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Giấy phép Quantower Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Giấy phép Atas (Giá $69) Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Real-Time L1 Phí Data (Giá $10) Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Real-Time L2 Phí Data (Giá $55)
Miễn phí Miễn phí
Giao dịch
Broker Rithmic Rithmic Rithmic Rithmic
Sàn giao dịch
CME
CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)
CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)
CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)
Quy định
Được Scalping
Copy Giao dịch
Giữ lệnh qua đêm
Giữ lệnh qua tuần
Nâng cấp tùy chọn
Tùy chọn Đặt lại tài khoản
$49 $85 $179 $299
Tùy chọn thêm số ngày thử thách
$99 $169 $349 $599
Thanh toán
Thanh toán lần đầu và hoàn phí Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn. Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn. Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn. Phí hoàn thử thách 100% cùng khoản thanh toán đầu tiên của bạn.
Các khoản thanh toán tiếp theo Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần

Hợp đồng tương lai Kế hoạch nâng cấp

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER Ở MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

10

$250

$250

$500

60%

$150

Level 2

10

$400

$250

$500

60%

$240

Level 3

10

$600

$250

$500

60%

$360

Level 4

15

$800

$250

$750

60%

$480

Level 5

20

$1,000

$250

$750

60%

$600

Level 6

25

$1,500

$250

$750

60%

$900

Level 7

30

$2,000

$500

$1,000

65%

$1,300

Level 8

35

$3,000

$500

$1,000

65%

$1,950

Level 9

40

$4,000

$750

$2,000

65%

$2,600

Level 10

50

$5,000

$1,000

$3,000

70%

$3,500

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO/STANDARD)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER Ở MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

50/5

$2,500

$1,000

$2,500

60%

$1,500

Level 2

50/5

$3,000

$1,000

$2,500

60%

$1,800

Level 3

50/5

$3,500

$1,000

$2,500

60%

$2,100

Level 4

70/7

$7,500

$1,500

$5,000

60%

$4,500

Level 5

100/10

$10,000

$1,500

$5,000

60%

$6,000

Level 6

100/15

$15,000

$1,500

$5,000

60%

$9,000

Level 7

100/20

$20,000

$2,000

$7,500

65%

$13,000

Level 8

100/25

$25,000

$2,000

$7,500

65%

$16,250

Level 9

100/35

$35,000

$3,500

$15,000

65%

$22,750

Level 10

100/50

$50,000

$5,000

$25,000

70%

$35,000

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO/STANDARD)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER Ở MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

50/5

$1,500

$1,000

$2,500

60%

$900

Level 2

50/5

$3,000

$1,000

$2,500

60%

$1,800

Level 3

50/5

$5,000

$1,500

$3,000

60%

$3,000

Level 4

70/7

$7,000

$1,500

$3,000

70%

$4,900

Level 5

100/10

$10,000

$2,500

$5,000

70%

$7,000

Level 6

100/15

$15,000

$2,500

$5,000

75%

$11,250

Level 7

100/20

$20,000

$5,000

$7,500

75%

$15,000

Level 8

100/25

$25,000

$5,000

$7,500

80%

$20,000

Level 9

100/35

$35,000

$7,500

$10,000

80%

$28,000

Level 10

100/50

$50,000

$10,000

$15,000

80%

$40,000

CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

(MICRO/STANDARD)

LỢI NHUẬN MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO BALANCE CAO NHẤT)

CHIA SẺ % LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER Ở MỖI CẤP ĐỘ

Level 1

50/5

$1,500

$1,500

$5,000

70%

$1,050

Level 2

50/5

$3,000

$1,500

$5,000

70%

$2,100

Level 3

50/5

$5,000

$2,000

$6,000

70%

$3,500

Level 4

70/7

$7,000

$2,000

$6,000

70%

$4,900

Level 5

100/10

$10,000

$2,500

$8,000

75%

$7,500

Level 6

100/15

$15,000

$2,500

$8,000

75%

$11,250

Level 7

100/20

$20,000

$5,000

$10,000

75%

$15,000

Level 8

100/25

$25,000

$5,000

$10,000

80%

$20,000

Level 9

100/35

$35,000

$7,500

$15,000

80%

$28,000

Level 10

100/50

$50,000

$10,000

$25,000

80%

$40,000

Phương Thức Thanh Toán

Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm Thẻ tín dụng, Apple Pay, Google Pay, tiền điện tử và BinancePay. Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến cũng có sẵn tùy theo khu vực.

ĐỪNG CHỈ TIẾP NHẬN LỜI CỦA CHÚNG TÔI!

Những trader của chúng tôi đang nói

Giải thưởng

Công ty tự doanh minh bạch nhất 2024

Đánh giá Forex Prop

Tài nguyên giáo dục tốt nhất năm 2023

Đánh giá Forex Prop

Công ty Tự doanh có tầm nhìn 2023

Trading.Live

Thương hiệu của năm 2023

Danh tiếng kinh doanh

Công ty tự doanh minh bạch nhất Toàn cầu 2023

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới

Công ty tự doanh phát triển nhanh nhất ở châu Âu 2022

F.DailyInfo, Giải thưởng môi giới

Công ty tự doanh đáng tin cậy nhất ở Châu Âu 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công ty tự doanh hợp đồng tương lai tốt nhất 2022

Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu

Startup Fintech tốt nhất Đức 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công nghệ giao dịch tự doanh tiên tiến nhất Liechtenstein 2022

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới