FAQ

Are you looking for answers?

The Trading Pit được kết nối rất tốt với ngành Quản lý tài sản và quỹ phòng hộ nhờ mạng lưới quản lý của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch thành công quyền truy cập vào mạng của chúng tôi, bao gồm khả năng được tuyển dụng bởi một trong những đối tác quản lý tài sản của chúng tôi cùng với cơ hội trình bày hồ sơ theo dõi đã được kiểm toán cho các Quỹ phòng hộ.

Như chúng tôi luôn cố gắng làm rõ, lợi ích của chúng tôi phù hợp với các nhà giao dịch của mình, đặc biệt là sau khi họ vượt qua Thử thách và tham gia Kế hoạch mở rộng quy mô của chúng tôi.

Chúng tôi muốn điều tốt nhất cho bạn và chúng tôi sẽ tự hào giới thiệu bất kỳ nhà giao dịch đối tác tài năng nào của chúng tôi với mạng lưới các công ty quản lý tài sản và quỹ phòng hộ này.

Bạn sẽ được hoàn lại phí Thử thách ban đầu sau khi bạn đã hoàn thành thành công một trong các Thử thách và vượt qua Cấp độ 1 trong Kế hoạch nâng cấp quy mô của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng mọi Đặt lại/Tiện ích mở rộng đã mua đều không được hoàn lại.

Chúng tôi chỉ hoàn lại phí Thử thách ban đầu cho Thử thách mà bạn đã hoàn thành và vượt qua Cấp độ 1 trong Kế hoạch nâng cấp của chúng tôi, chứ không phải tất cả các Thử thách đã mua mà bạn đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

Ví dụ:

Bạn mua 2 Thử thách, Bạn vi phạm thử thách thứ nhất và đã mua gói Đặt lại . Song song đó bạn cũng vi phạm thử thách thứ 2 và cũng mua gói Đặt lại. Tuy nhiên, Thử thách thứ 2, bạn đã chuyển sang Giai đoạn cấp vốn và vượt qua Cấp độ 1 của Kế hoạch nâng cấp của chúng tôi. Thử Thách thứ nhất bạn đã không thể vượt qua vòng cấp vốn. Trong trường hợp này, bạn sẽ đủ điều kiện để được hoàn lại phí mua Thử thách ban đầu của Thử thách thứ 2, nhưng bạn không được hòan chi phí cho Thử thách 1 và những gói mua Đặt lại.

Chúng tôi có Điều khoản & Điều kiện mà bạn có thể tìm thấy ở cuối trang web của chúng tôi tại đây