FAQ

Are you looking for answers?

Mức sụt giảm kéo dài tối đa đề cập đến khoản lỗ tối đa mà tài khoản của bạn có thể phải gánh chịu về tổng thể trong suốt quá trình Thử thách. Như bạn có thể thấy, đây là một lần sụt giảm kéo dài, có nghĩa là mỗi khi vốn chủ sở hữu/số dư hiện tại của bạn đạt đến một đỉnh mới, giới hạn sụt giảm của bạn cũng sẽ theo sau và tăng lên cùng với nó.

Các định nghĩa quan trọng:

Vốn chủ sở hữu hiện tại = số dư hiện tại +/- lãi hoặc lỗ từ các giao dịch đang hoạt động (mở)

Số dư hiện tại = số dư +/- lãi hoặc lỗ từ các giao dịch đã đóng

Số dư hiện tại và vốn chủ sở hữu hiện tại sẽ giống nhau nếu bạn không có bất kỳ giao dịch mở nào.

Ví dụ:

John mua Thử thách Executive Futures có mức sụt giảm kéo dài dựa trên các giao dịch Mở. Bắt đầu với 150.000 đô la trong số dư hiện tại và vốn chủ sở hữu hiện tại, mức sụt giảm cuối cùng tối đa của bạn được đặt thành 146.500 đô la vì chúng tôi cung cấp cho bạn giới hạn thua lỗ tối đa là 3500 đô la.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là tài khoản của bạn không thể giảm xuống dưới $146.500 tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thử thách, nếu không, nó sẽ bị coi là vi phạm các quy tắc của chúng tôi và tài khoản của bạn sẽ tự động bị đóng.

Nếu John mở một vị thế và đạt được 2000 đô la tiền lãi chưa thực hiện, nhưng sau đó đóng vị thế chỉ với 1000 đô la tiền lãi, thì hệ thống của chúng tôi sẽ ghi lại điểm cao nhất mà tài khoản của anh ấy đã đạt được, trong trường hợp của chúng tôi sẽ là 152.000 đô la (vốn chủ sở hữu). Hãy nhớ rằng mặc dù anh ấy đã đóng vị thế của mình với số dư 151.000 đô la vì Thử thách điều hành hợp đồng tương lai dựa trên Giao dịch mở, hệ thống đăng ký số vốn chủ sở hữu cao nhất mà tài khoản của bạn đạt được và được gọi là Hình mờ cao của bạn.

Nếu John đã mua Thử thách VIP dựa trên các giao dịch đã Đóng và có giới hạn thua lỗ tối đa là 5010 đô la, thì trong cùng một kịch bản ở trên, hệ thống của chúng tôi sẽ đăng ký hình mờ cao của anh ấy dưới dạng số dư hiện tại ở mức 151.000 đô la, khi anh ấy đóng vị thế của mình và lấy $1000 lợi nhuận. Do đó, 151.000 đô la trừ đi giới hạn thua lỗ tối đa của chúng tôi là 5000 đô la cho thử thách VIP, sẽ đặt mức rút tiền cuối cùng tối đa của anh ấy là 146.000 đô la.

Tất cả các thông tin trên đều có sẵn chi tiết trên Bảng điều khiển của bạn.

Tần suất bạn muốn giao dịch trên tài khoản của mình tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và sức chịu rủi ro của bạn. Chúng tôi yêu cầu các nhà giao dịch của mình thể hiện khả năng quản lý rủi ro và tính nhất quán trong suốt Thử thách, nhưng bạn thực hiện điều đó như thế nào là tùy thuộc vào bạn.

Lợi nhuận cần đạt là số tiền lãi bạn cần kiếm được để vượt qua Thử thách.

Quy tắc Sụt giảm hàng ngày (Tĩnh) là số tiền tối đa bạn có thể thua lỗ trong một ngày. Tài khoản của bạn sẽ tự động bị đóng sau khi bạn đạt đến giới hạn Sụt giảm hàng ngày.

*Xin lưu ý rằng hoa hồng cho việc thực hiện các giao dịch sẽ được bao gồm trong P&L của bạn

Ví dụ:

Nếu quy tắc Sụt giảm hàng ngày là 500 đô la và khoản lỗ hàng ngày của bạn (bao gồm cả tiền hoa hồng) tích lũy đến 500 đô la, tài khoản của bạn sẽ tự động bị đóng. Nếu bạn mất 400 đô la trong một ngày, nằm trong giới hạn, Khoản sụt giảm hàng ngày của bạn sẽ được đặt lại vào ngày hôm sau và bạn sẽ nhận được giới hạn thua lỗ hàng ngày mới là 500 đô la cho ngày giao dịch mới.

Thuật ngữ Sụt giảm kéo dài tối đa được sử dụng để mô tả số tiền tối đa bạn có thể bị sụt giảm trong suốt thời gian Thử thách giao dịch của mình. Khi bạn đạt đến giới hạn sụt giảm tối đa, tài khoản của bạn sẽ bị vi phạm và sẽ tự động bị đóng. Xin lưu ý rằng hoa hồng cho việc thực hiện các giao dịch sẽ được tính trong P&L của bạn.

Việc sụt giảm kéo dài dựa trên Mức High Watermark. Lệnh Mở (Open Trades Mức High Watermark được tính là Equity cao nhất mà tài khoản của bạn từng đạt. Đối với Lệnh Đóng( Closed Trades Mức High Watermark được tính là Balance cao nhất mà tài khoản của bạn từng đạt.

Ví dụ:

Nếu Thử thách bạn chọn có giới hạn Sụt giảm tối đa là 2500 đô la và bạn lỗ 500 đô la mỗi ngày trong 5 ngày (bao gồm cả tiền hoa hồng), thì tài khoản của bạn sẽ tự động bị vi phạm vào ngày thứ 5, vì bạn đã đạt đến giới hạn Sụt giảm tối đa.

High WaterMark là giá trị cao nhất mà tài khoản của bạn đạt được trong quá trình hoạt động giao dịch của mình. Mỗi khi bạn đạt được ''mức cao nhất'' mới trên tài khoản của mình, tài khoản đó sẽ được đăng ký dưới dạng High WaterMark (HWM) mới của bạn. Vui lòng lưu ý rằng HWM của bạn có thể được ghi lại trên các giao dịch mở (HWM là Equity cao nhất) hoặc đóng (HWM là Balance cao nhất) đang diễn ra. Điều này sẽ được chỉ định trong phần mô tả Thử thách.

Nếu bạn muốn xem ví dụ về cách tính HWM, nhấp vào đây

Khi bạn vượt quá Mức sụt giảm tối đa, tài khoản của bạn sẽ tự động bị đóng (Breached).

Lợi nhuận cần đạt của bạn sẽ hiển thị trên Dashboard của bạn. Bạn có thể tự tính toán Số dư lợi nhuận cần đạt của mình bằng cách thực hiện phép tính bên dưới:

Số dư lợi nhuận cần đạt = Số dư ban đầu + Lợi nhuận cần đạt

(Profit Target Balance = Starting Balance + Profit Target)

Ví dụ: Bạn đang giao dịch trên Thử thách Standard Hợp đồng tương lai, tổng số dư mà bạn cần phải có để vượt qua Thử thách như sau.

Số dư Lợi nhuận Cần đạt = 60.000 + 7.500 = 67.500 USD

Sụt giảm hàng ngày của bạn sẽ hiển thị trên Dashboard của bạn. Bạn có thể tự tính toán Giới hạn vi phạm hàng ngày của mình bằng cách thực hiện phép tính bên dưới:

Giới hạn vi phạm hàng ngày = Vốn chủ sở hữu của ngày trước - (Khoản sụt giảm hàng ngày + Lợi nhuận hôm nay)

Daily Breach Limit = Last Day's Equity - (Daily Drawdown + Today's Profit)

*Xin lưu ý rằng hoa hồng cho việc thực hiện các giao dịch sẽ được bao gồm trong P&L của bạn.

Ví dụ: Bạn đang ở Giai đoạn 1 của Thử thách Executive hợp đồng tương lai và bạn đã đóng vào ngày hôm trước với Vốn chủ sở hữu(Last Day's Equity) là 152.000 đô la và vào ngày hiện tại, Lợi nhuận của bạn là 150 đô la.

Sụt giảm hàng ngày:  152.000 - ( 2.500 + 150) = $148.850

Giới hạn Sụt giảm kéo dài tối đa của bạn sẽ hiển thị trên Dashboard của bạn. Bạn có thể tự tính toán giới hạn Sụt giảm kéo dài tối đa của mình bằng cách thực hiện phép tính bên dưới:

Giới hạn Sụt giảm kéo dài tối đa = Giao dịch mở High WaterMark - Sụt giảm kéo dài tối đa được chỉ định cho Thử thách của bạn

(Max Trailing Drawdown limit = High WaterMark Open Trades - Max Trailing Drawdown specified for your Challenge)

*Xin lưu ý rằng hoa hồng cho việc thực hiện các giao dịch sẽ được bao gồm trong P&L của bạn

Ví dụ: Bạn đang ở Giai đoạn 1 của Thử thách VIP Tương lai của chúng tôi và mức High WaterMark của tất cả các giao dịch của bạn (mở và đóng) là $152.000.

Giới hạn Vi phạm Tối đa = 152.000 USD - 5.000 USD = 147.000 USD

Bạn có thể tính toán giới hạn High WaterMark theo cách thủ công bằng cách thực hiện phép tính bên dưới:

Giới hạn High WaterMark = Số dư tài khoản cao nhất gần nhất (Giao dịch mở và đóng)

Ví dụ: Bạn đang ở Giai đoạn 1 của Thử thách VIP Tương lai của chúng tôi với 150.000 đô la và bạn có một giao dịch mở đạt lợi nhuận +2.000 đô la nhưng bạn không đóng giao dịch đó và hiện tại nó giảm xuống còn +500 đô la. Mặc dù thực tế là số dư mới của bạn là 150.500 đô la, nhưng High WaterMark của bạn sẽ là 152.000 đô la vì tài khoản của bạn đã chạm vào số tiền đó vào một thời điểm nào đó với giao dịch mở đó.

Thuật ngữ “vi phạm” đề cập đến khi một trong các quy tắc của Thử thách bị vi phạm và tài khoản giao dịch tự động bị đóng.

Khi bạn vi phạm tài khoản của mình, bạn sẽ có tùy chọn để Reset

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết này về Resetwhy you should Reset.

Quy tắc nhất quán của chúng tôi là một phần trong quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi để đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận ổn định và xứng đáng với số vốn của chúng tôi. Vì chúng tôi cũng cho phép giao dịch Tin tức, quy tắc này cho phép chúng tôi kiểm soát rủi ro của mình và đảm bảo các nhà giao dịch vượt qua Thử thách của chúng tôi có thể kiếm được lợi nhuận ổn định chứ không chỉ thu lợi từ một giao dịch may mắn lớn.

Ví dụ:

Nếu bạn đang tham gia Thử thách Executive Futures của chúng tôi với mục tiêu lợi nhuận là $3000 (mỗi giai đoạn) và bạn tạo ra $2900 trong một ngày, điều này sẽ khiến tài khoản của bạn bị xem xét. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng lợi nhuận này được tạo ra từ một giao dịch may mắn duy nhất, nhóm của chúng tôi có thể từ chối nâng cấp của bạn và cung cấp cho bạn một cách thay thế để tiếp tục.

Xin lưu ý rằng quy tắc này không tự động vi phạm tài khoản của bạn, do đó, việc kiếm được 1600 đô la lợi nhuận trong Thử thách Executive Futures của chúng tôi được đề cập ở trên sẽ không dẫn đến vi phạm tài khoản của bạn.

Giả sử bạn đã vi phạm tài khoản của mình hoặc có một khởi đầu tồi tệ nhưng hãy biết rằng bạn có những gì cần thiết để hoàn thành Thử thách. Trong trường hợp đó, thay vì mua một Thử thách khác với mức giá đầy đủ, chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn Đặt lại tài khoản của bạn với mức giá thấp hơn.

Hãy nhớ rằng chỉ số dư của bạn sẽ được đặt lại - không phải số ngày còn lại của bạn cho Thử thách. Bạn sẽ tiếp tục với cùng số ngày còn lại. Cách duy nhất để thêm nhiều ngày hơn vào tài khoản của bạn là thông qua tùy chọn Extend option, của chúng tôi hoặc bằng cách mua một tài khoản mới.

Bạn có thể Đặt lại tài khoản của mình bao nhiêu lần tùy thích.

Ví dụ:

John mua Futures Lite Challenge vào ngày 5 tháng 6, điều này có nghĩa là anh ấy có thời hạn đến ngày 5 tháng 7 để hoàn thành Thử thách. Nếu vào ngày 12 tháng 6, anh ta vi phạm tài khoản của mình, nhưng nghĩ rằng anh ta vẫn có thể đạt được Mục tiêu lợi nhuận trước ngày 5 tháng 7, anh ta có thể Đặt lại tài khoản của mình và bắt đầu lại từ đầu trong khi vẫn duy trì thời gian còn lại trên tài khoản của mình.

Điều này giúp John không phải trả toàn bộ số tiền để thử lại Thử thách. Mặc dù anh ấy sẽ chỉ còn những ngày kể từ lần mua đầu tiên của mình - John sẽ có đến ngày 5 tháng 7 để đạt được Mục tiêu lợi nhuận. Nếu anh ta cần thêm ngày, thì anh ta có thể mua Extend.

Nếu bạn gần đạt được lợi nhuận cần đạt của mình nhưng cần thêm vài ngày để đạt được mục tiêu đó, bạn có thể mua tùy chọn Gia hạn để thêm ngày vào số dư 'những ngày còn lại' của mình.

Điều này giúp bạn duy trì tiến trình lợi nhuận của mình trên tài khoản mà không phải khởi động lại khi hết số ngày còn lại (tùy thuộc vào Thử thách của bạn).

There are three Order Types: Market Order, Limit Order, and Stop Order.

A Market Order is an order to buy or sell an asset immediately at the best available price in the current market.

A Limit Order is an order to buy or sell an asset once a specific price has been reached.

A Stop Order is an order to buy or sell an asset at the next available market price once the "stop price" has been reached.

Có ba Loại Lệnh: Market Order, Limit Order, and Stop Order.

Market Order là lệnh mua hoặc bán một tài sản ngay lập tức ở mức giá khả dụng tốt nhất trên thị trường hiện tại.

Limit Order là lệnh mua hoặc bán một tài sản sau khi đạt đến một mức giá cụ thể.

Stop Order là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở mức giá thị trường có sẵn tiếp theo sau khi đạt đến "giá dừng".

Không bắt buộc phải sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lãi trong khi giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng chúng vì chúng là một kỹ thuật quản lý rủi ro rất hữu ích.

Tất cả các chiến lược hợp pháp đều được cho phép trừ khi có quy định khác trong quy tắc Thử thách hoặc Điều khoản và Điều kiện.

Lưu ý: Arbitrage độ trễ được coi là một chiến lược giao dịch bất hợp pháp và nếu bị các nhà môi giới đối tác của chúng tôi phát hiện, chúng tôi có quyền không thực hiện thanh toán hoặc hoàn lại tiền.

Có. Được phép giao dịch tin

Có. Được phép Hedging

Có, chúng tôi cho phép giao dịch Scalping trong cả Thử thách và giai đoạn cấn vốn.

Có, chúng tôi cho phép giao dịch sao chép. Tuy nhiên, chúng tôi hiện không hỗ trợ công nghệ giao dịch tự động sao chép, bạn sẽ phải thực hiện việc đó theo cách thủ công. Chúng tôi đang cố gắng để thêm vào tùy chọn này trong tương lai.

Có, chúng tôi cho phép VPS dành cho Expert Advisor của bạn.

Đối với giao dịch Hợp đồng tương lai, máy chủ của chúng tôi được đặt tại Frankfurt có kết nối với các Sở giao dịch. Đối với giao dịch ngoại hối, nó phụ thuộc vào nhà môi giới bạn chọn và nơi đặt máy chủ của họ.

Sau 2 tuần không hoạt động trong giai đoạn cấp vốn, chúng tôi sẽ liên hệ với nhà giao dịch. Sau nhiều lần cố gắng liên hệ với nhà giao dịch và 1 tháng không hoạt động, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa.

Nếu một nhà giao dịch có tài khoản Trực tiếp dự định hoãn hoạt động giao dịch của mình thì anh ta nên thông báo cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi để chúng tôi có thể sắp xếp hoạt động tiếp theo cho phù hợp.

Tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, có thể có nhiều mùa/ngày lễ ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu của riêng mình về sản phẩm/công cụ và lịch trình giao dịch của nó.

Đối với giao dịch Hợp đồng tương lai, bạn có thể tìm thấy hoa hồng cho từng công cụ có thể giao dịch tại đây, và cho Thử thách Standard/Executive/VIP tại đây.

Về chênh lệch trong giao dịch ngoại hối, điều đó sẽ phụ thuộc vào nhà môi giới của bạn. Đối tác môi giới hiện tại của chúng tôi cho Thử thách ngoại hối là FxFlat. Tất cả các công cụ, hoa hồng và chênh lệch của chúng tôi đều dựa trên những gì họ cung cấp trên website của họ.

Cả trong Giai đoạn thử thách và giai đoạn cấp vốn, nếu bạn vi phạm các quy tắc của chúng tôi về giới hạn sụt giảm, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng.

Bạn chỉ nhận được khoản thanh toán khi bạn đạt được lợi nhuận mà chúng tôi đặt ra.

Ví dụ:

Nếu lợi nhuận chúng tôi đặt ra cho khoản thanh toán của bạn là 2000 đô la và bạn kiếm được 1500 đô la, sau đó vi phạm quy tắc rút tiền hàng ngày là -1000 đô la, thì 500 đô la lợi nhuận còn lại sẽ ở trong tài khoản công ty của chúng tôi. Miễn là bạn không vi phạm bất kỳ quy tắc rút tiền nào, bạn có thể tiếp tục giao dịch cho đến khi đạt được lợi nhuận chúng tôi đặt ra $2000 và bạn sẽ nhận được khoản thanh toán.