FAQ

Are you looking for answers?

FAQ Thông tin chung Giai đoạn Live Tôi có thể đặt lại (Reset) tài khoản vòng cấp vốn của mình không?

Tôi có thể đặt lại (Reset) tài khoản vòng cấp vốn của mình không?

Trong Kế hoạch cấp vốn, chúng tôi không cung cấp tùy chọn 'Đặt lại'(Reset)vì ở giai đoạn này, chúng tôi tạo ra lợi nhuận hoặc chịu lỗ tùy thuộc vào hiệu suất của bạn. Bất kỳ tổn thất nào trong giai đoạn cấp vốn chúng tôi đều chịu tổn thất.